Vooruitzichten voor 2020
Nog steeds gepositioneerd voor een zijwaarts schrijdende markt
Sébastien Galy, Sr. Macro Strategist, Nordea Asset Management

We verwachten dat de economische vertraging tot de eerste helft van 2020 zal aanhouden, waarna China een gematigd economisch herstel in gang zet, dat vervolgens geleidelijk aan zal doorgaan tot in 2021. Dat betekent dat ons ‘japaniseringsthema’, met een sterke focus op vastrentende waarden, behouden blijft, maar dat er op termijn steeds meer kansen zullen ontstaan bij de aandelen, voorafgegaan door kansen in de opkomende markten.

Een volledige cyclus renteverlagingen door de Fed in plaats van een correctie halverwege de cyclus
De groeivertraging in de opkomende markten heeft een enorme impact gehad op de Amerikaanse fabricage industrie, onder meer door de geruchten over een recessie in de VS die investeringsbanken en de media de wereld hebben ingestuurd. Het resultaat is dat het ondernemersvertrouwen volgens de index van de Conference Board in de VS bijna op een historisch dieptepunt zit, met zeer negatieve gevolgen voor de economie. Die schok begint zijn weerslag te krijgen op de consumenten, die minder uitgeven dan verwacht in een periode waarin van de overheidsuitgaven en vooral de handel ook al niet hulp komt. Wij verwachten dat dat doorvoereffect verder om zich heen zal grijpen en de consumenten meer zal doen sparen naarmate dit moeilijke verhaal langer aanhoudt, al kan een handelsakkoord tussen de VS en China in het eerste kwartaal van 2020 de situatie wel helpen omkeren.
De kans is dan ook groot dat de Federal Reserve voor een volledige versoepelingscyclus zal kiezen in plaats van een correctie halverwege de cyclus. De Fed Funds-rente gaat momenteel uit van 71 basispunten aan renteverlagingen tegen eind 2020. De kans is groot dat we in december een renteverlaging krijgen en dat de Fed Funds-rente medio 2020 gedaald zal zijn tot zo’n 50 basispunten. Aangezien dit niet meer is dan een tijdelijke schok, verwachten we een snelle economische opleving tegen medio 2021, wanneer de Fed de monetaire broekriem dan weer zal aanhalen. Het tempo van die verstrakking zal onder de Democraten vermoedelijk traag zijn, aangezien we waarschijnlijk in een budgettaire krimpfase zullen zitten doordat de Republikeinen druk zetten om in de uitgaven te snoeien.

Implicaties
Het effect op de dollar versus de opkomende markten en vastrentende effecten van de opkomende markten in harde en lokale valuta zal voor deze vermogenscategorieën vermoedelijk behoorlijk positief zijn. De impact op de aandelen zal gemengd tot positief zijn voor defensieve aandelen, aangezien hun financieringskosten dalen (bv. voor nutsbedrijven), terwijl de schok aan de vraagzijde in eerste instantie de cyclische en de groeiaandelen zal treffen. Zo’n complexe wereld is ideaal voor beheerde Amerikaanse aandelen en vastrentende effecten. Tot slot zou de schaarste aan veilige havens, zoals hoger rentende Amerikaanse staatsobligaties, de vraag naar veilige activa moeten aanzwengelen, van Japanse overheidsobligaties tot Europese gedekte obligaties, vooral in Italië en Griekenland.

image

Constructievere vooruitzichten voor de Europese periferie
We verwachten dat de mix van Europese groei en inflatie zeer gematigd zal blijven en in de tweede helft van 2020 zal verbeteren, onder impuls van een herstel in Duitsland, Spanje, Italië en Griekenland. Duitsland zou moeten profiteren van fiscale stimulus, vermoedelijk ter waarde van zo’n 1% van het bbp, dat opnieuw focust op de transformatie naar een ‘groene economie’, een proces dat in de Scandinavische landen al aan de gang is. De Europese periferie zou fors moeten profiteren van de vervlakking van de rentecurves voor hun staatsobligaties die we al gezien hebben en ook in de toekomst nog zal doorgaan. Maand na maand leidt de goedkopere kredietverlening door banken tot een betere economische activiteit en op die manier ook tot een lager kredietrisico voor de banken, waardoor zij dan weer meer leningen kunnen toekennen. Dat is wat er in Spanje is gebeurd: de gemiddelde groei ligt er sinds 2015 boven de 2%. Bovendien zou het uiteindelijke herstel van China de Duitse en de Zweedse groei ten goede moeten komen. Algemener zou een economische opleving in combinatie met een uiteindelijke opleving van de oliesector de Scandinavische economieën aanzienlijk ten goede moeten komen.

Implicaties
Dat biedt zowel thematische als tactische mogelijkheden bij de Europese aandelen, met name die met een defensief kantje, zoals gedekte obligaties of beursgenoteerde infrastructuuraandelen. Op het vastrentende front zouden een uiteindelijke verbetering van de groei en een minder assertieve houding van de Europese Centrale Bank de Italiaanse en Griekse obligatiemarkt wat door elkaar kunnen schudden, al verwachten we dat dat effect maar tijdelijk zal zijn, aangezien de winstvooruitzichten voor de langere termijn gematigd blijven, wat vastrentende waarden bij een correctie een sterk voordeel oplevert. Over het algemeen blijven we zeer constructief over het Italiaanse en Griekse kredietrisico.

Een uiteindelijke opleving op de opkomende markten
Tegen de tweede helft van 2020 zal de Chinese economie haar herstel hebben ingezet, al zal dat vermoedelijk maar gematigd zijn, omdat dat herstel afgeremd zal worden door zwakke balansen van banken en een hoge hefboom (de totale schuld bedraagt per eind 2018 280% van het bbp). Tegelijk zal ook de Indiase economie zich tegen die tijd herstellen, zij het gematigd, door een combinatie van problemen met balansen van de banken en de snelle transformatie van oude economieën. Dat maakt de aandelen van opkomende markten behoorlijk interessant, al is dat niet over de hele lijn zo. Blootstellingen aan Duitse of Zweedse aandelen zijn waarschijnlijk goede proxy’s.

Implicaties
Goederen op maat van de nieuwe generatie, met een grote hoeveelheid diensten en ervaringen, zoals de producten van Apple en Samsung, zullen het waarschijnlijk goed doen. Dat laat vermoeden dat Amerikaanse groeiaandelen, die doorgaans een grote hefboom hebben op opkomende economieën, het uiteindelijk ook goed zullen doen. Algemener verwachten wij dat aandelen uit de Aziatische regio rond de Stille Oceaan en uit Latijns-Amerika weer zullen opleven door de toegenomen vraag naar grondstoffen. Bovendien zullen sommige groeilanden worden ondersteund door de vraag naar energie, die zo zou moeten stijgen. We denken dan aan landen zoals Indonesië en vooral Rusland, dat een heel grote obligatiemarkt heeft. Op de opkomende vastrentende markten is het plaatje complex, wat betekent dat actief beheer geboden zal zijn. Door de transformatie van oude naar nieuwe sectoren zullen economieën zoals India en Turkije minder inflatoir worden dan bij economische opleving in het verleden het geval was. In landen zonder spaargeld zal de concurrentie om fondsen naar zich toe te trekken, de curve van staatsobligaties met een looptijd van meer dan twee jaar steiler maken. Dat is het geval voor landen zoals Indonesië en de Filipijnen, terwijl langerlopende obligaties in landen met veel spaargeld, zoals Rusland, een veel betere keuze zijn.

Conclusie: japanisering en in eerste instantie vooral zijwaarts schrijdende aandelen
We behouden een voorkeur voor goed gediversifieerde en resistente portefeuilles met aanzienlijke defensieve activa, zoals beursgenoteerde infrastructuuraandelen en gedekte obligaties, met name uit Italië en Griekenland. Groeimarktobligaties zouden moeten profiteren van een versoepeling door de Fed (maar niet overal), terwijl groeimarkt- en Europese aandelen (bv. Zweden) vermoedelijk een goede keuze zullen vormen om je te positioneren voor een uiteindelijke opleving in China en daarna de Verenigde Staten.

Opmerking: Dit is een macro-economische opinie van NAM, niet het officiële standpunt van Nordea.

Over Nordea Asset Management
Nordea Asset Management (NAM, AuM 229,1 miljard euro*), is onderdeel van Nordea Group, de grootste financiële dienstverlener in het Noorden (AuM 313,8 miljard euro*). NAM biedt Europese en wereldwijde investeerders toegang tot een groot aanbod van beleggingsfondsen. We bedienen een breed publiek van klanten en verdelers waaronder banken, vermogensbeheerders, financiële adviseurs en verzekeringsmaatschappijen.

Nordea Asset Management heeft vestigingen in Bonn, Brussel, Kopenhagen, Frankfurt, Helsinki, Londen, Luxemburg, Madrid, Milaan, New York, Oslo, Parijs, Santiago de Chile, Singapore, Stockholm, Wenen en Zürich. Nordea’s lokale aanwezigheid gaat hand in hand met het doel om toegankelijk te zijn en het aanbieden van de beste dienstverlening aan klanten.

Het succes van Nordea berust op een duurzame en unieke “multi-boetiek benadering”, waarin de expertise van gespecialiseerde interne teams wordt gecombineerd met exclusieve externe deskundigheid. Op deze manier zijn wij in staat consistent alfa te genereren ten behoeve van onze cliënten. De oplossingen van NAM omvatten het volledige spectrum aan beleggingscategorieën: van obligaties en aandelen tot flexibele fondsen uit lokale, Europese, Noord-Amerikaanse, globale en groeimarkten.

*Bron: Nordea Investment Funds, S.A., 30.09.2019

Nordea Asset Management is de functionele naam van de vermogensbeheer business, uitgevoerd door de juridische entiteiten Nordea Investment Funds S.A. en Nordea Investment Management AB (“rechtspersonen”) en hun filialen, dochterondernemingen en vertegenwoordigingskantoren. Dit document is bedoeld om de lezer te informeren over de specifieke capaciteiten van Nordea. Dit document is niet bedoeld als investeringsadvies (of standpunten of meningen vermeld in dit document) noch bevat het aanbevelingen om te investeren in een financieel product, investeringsstructuur of instrument, een transactie aan te gaan of af te wikkelen of om deel te nemen in een bepaalde beleggingsstrategie. Dit document is geen aanbod om te verkopen, of een verzoek van een aanbod om een effect te kopen. Elk van deze verzoeken mag enkel via een “Biedingsbericht” gemaakt worden, of via eender welke gelijkwaardige contractuele overeenkomst. Bij gevolg zal de hierin bevatte informatie in zijn volledigheid vervangen worden door een Biedingsbericht of een contractuele overeenkomst in zijn finale vorm. Elke beleggingsbeslissing zou daarom enkel gebaseerd mogen zijn op de finale juridische documentatie, zonder limitering en als toepasbaar, Biedingsbericht, contractuele overeenkomst, elke relevante prospectus en de het laatste essentiële beleggersinformatie document (indien van toepassing) met betrekking tot de belegging. De geschiktheid van een belegging of strategie zal afhangen van de volledige omstandigheden en de doelstellingen van een belegger. Nordea Investment Management AB adviseert beleggers onafhankelijk bepaalde beleggingen en strategieën te evalueren, evenals moedigt aan om het advies van onafhankelijke financiële adviseurs te raadplegen als dit relevant is voor de belegger. Alle producten, effecten, instrumenten of strategieën besproken in dit document zijn mogelijk niet geschikt voor alle beleggers. Dit document bevat informatie die uit verschillende bronnen voortkomt. Terwijl de informatie hierin correct geacht wordt, kan er geen representatie of garantie op volledige correctheid of volledigheid van deze informatie gegeven worden en beleggers zouden andere bronnen moeten raadplegen om tot een goed geïnformeerde beleggingsbeslissing te komen. Toekomstige beleggers of tegenpartijen worden geacht hun professionele belastings, juridische, boekhoudkundige of andere adviseur(s) te raadplegen met betrekking tot elk mogelijk effect van elke belegging die zij zouden kunnen maken, inclusief de mogelijke risico’s en voordelen van zo’n belegging. Toekomstige beleggers of tegenpartijen dienen de potentiële belegging volledig te begrijpen en verzekeren dat ze een onafhankelijke beoordeling van toepasbaarheid van deze potentiële belegging gemaakt hebben, enkel gebaseerd op hun eigen bedoelingen en ambities. Beleggingen in derivaten- en wisseltransacties kunnen onderhevig zijn aan belangrijke schommelingen, die invloed kunnen hebben op de waarde van een belegging. Aan beleggingen in opkomende markten is een hoger risico verbonden. Er kan geen garantie gegeven worden dat het beleggingsdoel, de beoogde rendementen en de resultaten van een beleggingsstructuur worden behaald. Beleggingen in aandelen en schuldbewijzen, die door banken zijn uitgegeven, kunnen onderworpen zijn aan het risico van het bail-in mechanisme (dat wil zeggen dat aandelen en schuldbewijzen kunnen worden afgeschreven om ervoor te zorgen dat de meest onverzekerde schuldeisers van een instelling passende verliezen dragen) zoals voorzien in EU-richtlijn 2014/59 / EU. Nordea Asset Management heeft besloten de kosten voor research te dragen d.w.z. zulke kosten zijn gedekt door bestaande aan kosten gerelateerde overeenkomsten (Management-/Administratie-Vergoeding). Uitgegeven en gemaakt door de juridische entiteiten van Nordea Asset Management. De juridische entiteiten worden erkend en zijn onder toezicht van de financiële toezichthouder in Zweden, Finland en Luxemburg respectievelijk. De filialen, dochterondernemingen en vertegenwoordigingskantorenvan de rechtspersonen zijn erkend en gereguleerd door de lokale financiële toezichthoudende autoriteit in hun respectievelijk land van domiciliëring. Bron (tenzij anders vermeld): Nordea Investment Funds S.A. Tenzij anders vermeld, zijn alle standpunten die van de juridische entiteiten van Nordea Asset Management en een van de filialen, dochterondernemingen en ertegenwoordigingskantorenvan de rechtspersonen. Dit document mag niet worden gereproduceerd of verspreid zonder voorafgaande toestemming. De omvang van fiscale voordelen en verplichtingen is afhankelijk van persoonlijke omstandigheden en kan in de toekomst veranderen. © De rechtspersonen van Nordea Asset Management en een van de filialen, dochterondernemingen en vertegenwoordigingskantorenvan de rechtspersonen.

Follow our latest posts